Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за Администратора:

Името на администратора e ХАМАКС ООД . Дружеството осъществява основната си дейност в областта на продажбата на обувки и чанти.

Местоположение и контакти:

гр.София, кв.Орландовци, ул. Мара Бунева 39
гр.Кърджали, ж.к Възрожденци, бул. Хр. Ботев 86
гр.Кърджали, бул.България 76
гр.Харманли, ул.Ханска 6

Телефон: 0888 928 788 / 0878 838 238

Ел. поща: hamaxbg@abv.bg

Интернет страница: www.hamax.bg

Лице за контакт: Управител на ХАМАКС ООД

Моля да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност на ХАМАКС ООД  и в случай, че имате въпроси, осъществете контакт с администратора.

Ползвайки този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информация съгласно изложеното в настоящата политика за поверителност.

Ако не сте съгласен с някои от условията, съдържащи се в тази политика, не препоръчваме да използвате уеб сайта и не трябва да предоставяте личните си данни.

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени части от сайта, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви.


Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

- „обикновени“ лични данни: две имена, адрес, телефон, електронна поща,

- единен граждански номер, ако желаете да ви бъде издадена фактура;

Източник:

от субекта на данни (физическото лице, което предоставя своите данни);

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 1. сключване и изпълнение на договор от разстояние – онлайн продажба;
 2. рекламни и маркетингови кампании.

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 1. обработването е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор;
 2. обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение (напр. данъчно и счетоводно отчитане);
 3. обработването се основава на наши законни интереси (напр. правна защита, охрана на сигурност и имущество, анализ на търговска информация с цел подобряване на обслужването);
 4. обработването се основава на вашето съгласие;

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

 1. доставчици на услуги, с които сме сключили споразумение за поверителност (напр. счетоводно предприятие);
 2. държавни и общински органи по силата на законово задължение за нас.

Възможно е Ваши лични данни да бъдат предавани и на други трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целите, за които са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват лични данни само за договорената цел и да не продават личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Съгласие:

В случаите, в които не са налице други основания за обработване на данни (напр. за сключване и изпълнение на договор, законово задължение и др.), ще поискаме Вашето съгласие за обработване на лични данни в съответствие с посочените от нас цели или такива, изрично упоменати в съгласието. Вашето съгласие може да бъде дадено чрез приемане на тази Политика за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни) или чрез отделен документ, образец на който ще Ви предоставим. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни предоставите писмено изявление в този смисъл или като попълните предоставен от нас образец. 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ХАМАКС ООД  няма намерение да извършва такова предаване на лични данни, а в случай на възникване на такова намерение, предварително ще получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

ХАМАКС ООД  ще съхранява Вашите лични данни не повече от 1 (една) година след изтичане на давностните срокове за евентуални претенции във връзка с изпълнението на договорите и предоставяне на услугите, които сме сключили с Вас. Общата давност съгласно българското законодателство е 5 (години). В редица случаи, по силата на приложимото законодателство (напр. Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), сме задължени да съхраняваме данни и за по-дълъг период.

Данните ще бъдат съхранявани по следния начин: на хартиен и електронен носител, като се стремим да прилагаме всички разумни мерки, за да предотвратим неправомерен достъп до тях, изгубване или унищожаване.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 1. да поискате копие от Вашите лични данни от ХАМАКС ООД  и право на достъп до личните си данни;
 2. да поискате от ХАМАКС ООД  личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 3. да поискате от ХАМАКС ООД  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 4. да поискате от ХАМАКС ООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 1. да поискате от ХАМАКС ООД  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 2. да оттеглите Вашето съгласие за обработка на лични данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас;
 3. да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 4. възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 5. да не бъдете обект на решение, основаващо се само на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 6. при нужда да използваме Ваши лични данни за цел, която не е обхваната от настоящата декларация за поверителност, ще Ви предоставим нова такава и ако е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Лични данни на деца

Настоящият сайт може да бъде разглеждан от лица под 18 години, но регистрация в и продажби от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години.

Промени в настоящата Политика за поверителност

ХАМАКС ООД си запазва правото за промяна в бъдеще на Политиката, включително, но не само, при:

- промяна на действащите разпоредби, конкретно в областта на защита на личните данни, телекомуникационното право, на услугите предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, които оказват влияние върху нашите права и задължения или Вашите права и задължения;

- развитие на функционалността или на електронните услуги, продиктувано от напредък в интернет технологиите, в това число внедряване на нови технологични или технически решения, оказващи влияние в сферата на Политиката на поверителност.

При всеки случай на промяна в настоящата Политика, ще публикуваме новата версия на Политиката с нова дата.